Friday, February 23, 2024

Đăng bởi Huy Nguyen
0 bình luận
(Tin nghe được từ đài Little Saigon:
Người Mỹ ngày càng khoái ăn thịt dê vì: Dê ít mỡ hơn bò)
Tú tôi nói thường là có sách
Có chứng rồi mới mách xóm làng
Truyền thông tin tức loan rằng. . .
Rằng là người Mỹ ngày càng thích . . .dê!
Cái giống vật be be luôn miệng
Tính tình ưa làm chuyện dê xồm
Sách ta “Lục súc tranh công”
Lễ nghi , đình đám đều dùng đến dê
Dê vốn được dùng về việc lễ
Dùng thịt dê cúng tế quỷ thần
Cho nên trong chốn dân gian
Có câu “Dê để tế thần” đó sao?
Lại lật sách của Tàu xem thử
Núi Thú dương Tô Vũ chăn dê
Hiền thần như Lý Bá Hề
Chuộc về phải “Ngũ dương bì” mới xong*
Dê , cứ nói vòng vòng dê mãi
Dê thế nào nói đại xem sao
Tại sao người Mỹ thích nào?
Thưa rằng: đấu có gì đâu, thế này :
Theo y học mới đây cho biết
Thì thịt dê mỡ ít hơn bò
Ăn vào ít bị tê-rô (cholesterol)
Từ nay quý vị tha hồ mà . . .dê
Nhưng đừng mở miệng be be
Kẻo mà mang tiếng rằng dê . . .dê xồm!
TÚ LẮC
*Vua Tần dùng năm bộ da dê để chuộc Lý Bá Hề từ nước sở
Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Có thể bạn sẽ thích các bài viết

Thằng Mõ là tập tuần san độc lập phát hành hàng tuần vào ngày Thứ Bảy. Những quan diểm và ý kiến đăng trên tuần san này không nhất thiết là quan diểm và ý kiến của nhà báo và/hoặc là người bảo trợ.

Bài đọc nhiều

Bài Mới

©2022 Mỏ Nam Cali. All Right Reserved.